Homepage
 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene
informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van
enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van
de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor
eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat GJ design zorgvuldigheid in acht neemt
bij het samenstellen en onderhouden van deze
website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar
geacht worden, kan GJ design niet instaan voor
de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. GJ design kan evenmin garanderen dat de
website foutloos of ononderbroken functioneert.


Intellectuele eigendomsrechten

GJ design, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle
rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en
octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde
informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie
voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de
inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GJ design, over te nemen, te vermenigvuldigen
of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

GJ design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien
van deze website. Onder andere aanvaardt  GJ design geen
enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en
andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het
gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze
website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen,
manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via
de website of per e-mail aan GJ design wordt gezonden of aan
u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading
of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt
gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik
van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van GJ design.


Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en vallen onder het Nederlands recht.
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over
eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. 


Wijzigingen

GJ design behoudt zich het recht voor om de informatie op deze
website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te
wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te
raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.


 
 
             
  ¬© GJ-DESIGN 2012 INFO@GJ-DESIGN.NL DISCLAMER WEBDESIGN BY: RGSTUDIODESIGN.NL